تابلو روان LED، لیفتراک برقی، کنترل کننده های الکترونیکی، ماشین آلات صنعتی

اغلب این برنامه ها،توسط استاد خوبم، استاد درس مدارهای الکتریکی، استاد علی عراقی، نویسنده کتاب مدارهای الکتریکی دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش، نوشته شده و در جریان درس مذکور در دوره کاردانی، برای ماشین حساب fx4500PA ارایه شده اند. بنده تنها برنامه محاسبه مقاومت های موازی و یا خازن های سری، و همچنین معادله درجه دوم را ، برای ماشین حساب مذکور نوشته و اضافه کرده ام. از اینرو لازم دیدم تا این برنامه های مفید و کاربردی را از این طریق منتشر و در اختیار علاقه مندان و دانشجویان قرار دهم. تمامی این برنامه ها روی ماشین حساب fx4500PA نوشته و اجرا و آزمایش شده اند. اما برای اولین بار است که از طریق یک وبلاگ، و تنها با استفاده از متن، دکمه های ماشین حساب به نمایش در آمده و برنامه ها منتشر می شوند. بنابراین اگر در برنامه ای اشکالی یافتید یا آن را وارد کردید و مشکلی داشتید و یا جواب نگرفتید، در بخش نظرات همین مطلب، موضوع را مطرح کنید تا در اولین فرصت اصلاح و رسیدگی شود.

بهترین دید برای متن برنامه تراکم 800×600 برایکارت گرافیک کامپیوتر شما و نمایشگر شماست ممکن است در دیگر تراکم ها متن به هم ریخته به نظر رسد در این صورت کل متن برنامه را انتخاب و در برنامه ادیتور Notepad بیاورید تا متن برنامه به درستی مشاهده شود اگر باز هم متن به هم ریخته به نظر رسید،باید کل متن را انتخاب کرده،چپ چین کنید یا فونت را عوض کنید یا کل متن برنامه ها را با اندازه کوچکتر از 10 در برنامه ادیتور مذکور به نمایش در آورید تا به درستی مشاهده شوند
---------------------------------------------------
برای نوشتن علایم و حروف خاص که در متن برنامه ها به کار رفته، در ماشین حساب، باید از کلید های ترکیبی استفاده کنید ترکیب این کلید ها برای تشکیل علایم موجود در متن برنامه
به شرح زیر است:_____      _____
|2ndF |    |  ln   | → {
'''''''''''''     '''''''''''
_____      ____
|2ndF |    |  Xy | → }
'''''''''''''     '''''''''''
_____      ________
|2ndF |    |  CALC   | → :
'''''''''''''     '''''''''''''''''''
_______      ______
|ALPHA |    |  ENG  | → "
''''''''''''''''     ''''''''''''''''
_____      _____
|2ndF |    |  (-)   | → =
'''''''''''''     '''''''''''''
______      _____
|SHIFT |    |   +   | → POL (
'''''''''''''''     '''''''''''''
_____      _____
|2ndF |    |   ↑   | → ⊿
'''''''''''''     '''''''''''

_____      _____
|2ndF |    |  ENG| → ⇒
'''''''''''''     ''''''''''''
_____      _____
|2ndF |    |   ⇨   | → Lbi
'''''''''''''     ''''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |   ⇦   | → Goto
''''''''''''     ''''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |   ⇧   | → ◢
''''''''''''     ''''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |   ⇩   | → Pause
''''''''''''     ''''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |   √  | → 
''''''''''''     '''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |゜, ,,  | → ≠
''''''''''''     ''''''''''''
_____     _____
|2ndF|    |  hyp | → ≥
''''''''''''     ''''''''''''

--------------------------------------------------------
برنامه حل ماتریس 3×3دارای درایه های زاویه دار
این برنامه را دقیق و خط به خط وارد ماشین حساب کنید
سپس با ماتریس آزمایش از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید
--------------------------------------------------------
______   ____                              ____
|MODE|  | EXP|  COMPLEX MATRIX  |EXE|
''''''''''''''   '''''''''                              ''''''''''
 ___
|  ↓  | {A}:A"Z11":{B}:B"<11":{C}:C"Z12":{D}D"<12":
 ''''''''
                                 ____
{E}:E"Z13":{F}:F"<13" |EXE|
                                 '''''''''
 ___
|  ↓  | {G}:G"Z21":{H}:H"<21":{I}:I "Z22":{J}:
''''''''''
                                            ____
J"<22":{K}:K"Z23":{L}:L"<23" | EXE|
                                            ''''''''''
 ___
|  ↓  | {N}:N"Z31":{O}:O"<31":{P}:P"Z32":{Q }:
''''''''''
                                             ____
Q"<32":{R}:R"Z33":{S}:S"<33" |EXE|
                                             '''''''''
 ___             _____                     _____
|  ↓  | X=AIR |COS | (B+J+S)+CKN |COS | (D+L+O)
''''''''''            ''''''''''                      '''''''''''
         _____                     _____
+EGP |COS | (F+H+Q)-CGR |COS | (D+H+S)-AKP
         '''''''''''                      '''''''''''
_____                     ____               ____
|COS | (B+L+Q)-EIN |COS | (F+J+O) |EXE|
''''''''''''                    ''''''''''''              ''''''''''
 ___             ____                      ____
|  ↓  | Y=AIR |SIN | (B+J+S)+CKN |SIN | (D+L+O)
'''''''''             '''''''''                      '''''''''
         ____                      ____
+EGP |SIN | (F+H+Q)-CGR |SIN | (D+H+S)-AKP
         ''''''''''                     ''''''''''
____                      ____              ____
|SIN | (B+L+Q)-EIN |SIN | (F+J+O) |EXE|
'''''''''''                    ''''''''''              ''''''''''
 ___                                   ____                       ____
|  ↓  | Z=POL (X , Y) ⊿ W= |tan⁻¹| (Y/X) ⊿ X⊿Y |EXE |
''''''''''                                 '''''''''''                      '''''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    '''''''''''
-------------------------------------------------------------
ماتریس آزمایش برنامه حل ماتریس3×3دارای درایه های زاویه دار
در صورتی که برنامه را درست وارد ماشین حساب کرده باشید باید
بعد از اجرای برنامه نوشته شده در ماشین حساب، با
وارد کردن درایه های زاویه دار ماتریس زیر به جواب های زیر برسید
تا مشخص شود برنامه درست کار می کند
 _                                _     _                                    _
|Z11∡11  Z12∡12  Z13∡13|    |5∡30         6∡10         7∡90|
|Z21∡21  Z22∡22  Z23∡23| = |-10∡50     11∡15      20∡-90|
|Z31∡31  Z32∡32  Z33∡33|    |30∡-105     10∡0       70∡90|
'''                                '''     '''                                    '''
=X+J Y یا = Z∡W = -12219.73+J5552.19 =13421.95∡-24.43
--------------------------------------------------------------
برنامه جمع سه عدد مختلط با نمایش قطبی
--------------------------------------------------------------
______    ____                      ____
|MODE|   | EXP|  ADD POLAR  | EXE|
''''''''''''''    '''''''''                      ''''''''''
 ___               ____
|  ↓  | ABCDEF |EXE|
''''''''''              '''''''''
 ___          _____           ____            _____       ____
|  ↓  | R=A |COS | (B)+C |COS | (D)+E |COS | (F) |EXE|
'''''''''          '''''''''''           '''''''''''           '''''''''''       '''''''''
 ___          ____            ____            ____       ____
|  ↓  | I=A | SIN | (B)+C | SIN | (D)+E |SIN | (F) |EXE|
'''''''''         ''''''''''            ''''''''''            '''''''''       ''''''''''
 ___                               _____                     ____
|  ↓  | Z=POL (R,I) ⊿ W= |tan⁻¹| (I/R) ⊿ R⊿I |EXE |
'''''''''                               '''''''''''                    ''''''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
------------------------------------------------------------
بعد از وارد کردن برنامه جمع سه عدد مختلط با نمایش قطبی در
ماشین حساب، برنامه نوشته شده را اجرا کنید و اعداد زیر را وارد کنید
در صورتی که برنامه را درست وارد کرده باشید، باید جواب های
زیر، بعد از محاسبه توسط ماشین حساب به نمایش در آید
A∡B+C∡D+E∡F = Z∡W   OR  R+JI
20∡30゜+40∡-60゜-40∡75゜=68.78∡-66.91゜OR 26.96-J63.27
-------------------------------------------------------------
برنامه حل ماتریس 3×3 با درایه های حقیقی و بدون زاویه
-------------------------------------------------------------
______    ____                          ____
|MODE|   |EXP|  SIMPLE MATRIX  |EXE|
''''''''''''''    '''''''''                          ''''''''''
 ___                         ____
|  ↓  | ABCDEFGHIKLP |EXE|
'''''''''                        ''''''''''
 ___                                               ____
|  ↓  | U=AEI+BFG+CDH-BDI-AFH-CEG |EXE|
'''''''''                                              ''''''''''
 ___                                              ____
|  ↓  | Q=KEI+BFP+CLH-BLI-KFH-CEP | EXE|
'''''''''                                             ''''''''''
 ___                                              ____
|  ↓  | R=ALI+KFG+CDP-KDI-AFP-CLG | EXE|
'''''''''                                             '''''''''''
 ___                                                ____
|  ↓  | S=AEP+BLG+KDH-BDP-ALH-KEG |EXE|
'''''''''                                                '''''''''
 ___                                          ____
|  ↓  | X=Q/U ⊿ Y= R/U ⊿Z=S/U | EXE|
'''''''''                                          '''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
----------------------------------------------------
حالا برای آزمایش درستی کار برنامه حل ماتریس 3×3 می توانید
برنامه را اجرا کنید و
اعداد زیر را به عنوان درایه های ماتریس وارد کنید
در صورتی که بعد از محاسبات توسط ماشین حساب
جواب های به نمایش در آمده برابر مقادیر زیر باشند
به این معنیست که برنامه را درست وارد کرده اید و برنامه
درست کار می کند
_         _    _   _      _   _
|A   B  C|   |  X  |    |  K  |
|D   E   F|  |  Y  | = |  L  |     ➡
|G   H   I|   |  P  |    |  P  |
'''         '''   '''   '''     '''   '''
_                _    _   _       _   _
|2     -4    6  |   |  X  |     | 30 |
|7     12  100|   |  Y |  = | 240|
|-60  55   12 |   |  Z  |     | 60 |
'''               '''    '''   '''      '''  '''
X=-4.85      Y=-4.93     Z=3.33
---------------------------------------------------
برنامه محاسبه دو مقاومت موازی یا دو خازن سری
که خودم آن را برای ماشین حساب کاسیو مدل
fx4500PA
نوشته ام و در چندین امتحان و حل مسئله از آن جواب گرفته ام
----------------------------------------------------
______   ____                                    ____
|MODE|  | EXP|  PARALLEL RESISTORS  |EXE|
''''''''''''''   ''''''''''                                   ''''''''''
 ___
|  ↓  | {A}:A"R1":{B}:B"R2"
'''''''''
 ___
|  ↓  |  I=A×B
'''''''''
 ___
|  ↓  |  S=A+B
'''''''''
 ___
|  ↓  |  R=(I/S)◢
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    '''''''''''
-----------------------------------------------------
آزمایش این برنامه بسیار ساده است
به این ترتیب که اگر بعد از اجرای برنامه در ماشین حساب
 مقدار مقاومت اول را برابر با مقدار مقاومت دوم تعیین کنید
حاصل محاسبه مقاومت های موازی داده شده درست برابر نصف
مقدار هر یک از مقاومت هاست
یعنی اگر دو مقاومت 12 اهم را وارد کنیم باید حاصل مقاومت معادل
برابر 6 اهم به نمایش در آید
در این صورت برنامه درست وارد شده و درست کار کرده است
-------------------------------------------------------
حالا می رسیم به برنامه ای برای حل معادله درجه دوم
با ماشین حساب
fx4500PA
که در بسیاری از مسائل رشته های فنی و مهندسی کاربرد دارد
و در امتحاناتی مثل مدارهای الکتریکی1و2 و کنترل خطی
و معادلات دیفرانسیل و الکترونیک 3 و بسیاری درس های دیگر
به کار خواهد آمد
--------------------------------------------------------

______   ____                     ____
|MODE|  |EXP|  QUADRATIC  |EXE|
''''''''''''''   ''''''''                      '''''''''
 ___
|  ↓  |  Lbl RTN
'''''''''
 ___
|  ↓  |  "AX²+BX+C=0":Pause 2
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Lbl 0:{ABC}
'''''''''
 ___
|  ↓  | A=0⇒"A≠0":Pause 1:Goto 0
'''''''''
 ___
|  ↓  |  B:C
'''''''''
 ___
|  ↓  |  D=B2-4AC
'''''''''
 ___
|  ↓  |  D>0⇒Prog SUB1:Goto RTN
'''''''''
 ___
|  ↓  |  D=0⇒Prog SUB2:Goto RTN
'''''''''
 ___
|  ↓  |  D<0⇒Prog SUB3:Goto RTN
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    '''''''''''
------------------------------------------
زیر برنامه هایی که برای اجرای برنامه حل معادله درجه
دوم باید به طور جداگانه نوشته شوند شامل برنامه های
زیر می باشد
------------------------------------------
______   ____            ____
|MODE|  |EXP|  SUB1  |EXE|
''''''''''''''   '''''''''            '''''''''
 ___
|  ↓  |  (-B+√D) / (2A)
'''''''''
 ___
|  ↓  |  P"X1" = Ans ◢
'''''''''
 ___
|  ↓  |  (-B-√D) / (2A)
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Q"X2" = Ans ◢
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
-------------------------------------------
______   ____            ____
|MODE|  |EXP|  SUB2  |EXE|
'''''''''''''   ''''''''''            '''''''''
 ___
|  ↓  |  -B / (2A)
'''''''''
 ___
|  ↓  |  P"X" = Ans ◢
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
--------------------------------------------
______   ____            ____
|MODE|  |EXP|  SUB3  |EXE|
'''''''''''''    ''''''''             '''''''''
 ___
|  ↓  |  P = Ans
'''''''''
 ___
|  ↓  |  √ (Abs D) / (2A)
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Q = Ans
'''''''''
 ___
|  ↓  |  P:"X1:REAL P" ◢
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Q:"IMAGINARY P" ◢
'''''''''
 ___
|  ↓  |  P:"X2:REAL P" ◢
'''''''''
 ___
|  ↓  |  -Q:"IMAGINARY P" ◢
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
-------------------------------------------
برنامه حل معادله درجه سه به روش عددی نیوتن
برای ماشین حساب کاسیو  مدل
Casio fx4500PA
------------------------------------------
______   ____                  ____
|MODE|  |EXP|  NEWTON  | EXE|
'''''''''''''    ''''''''                  '''''''''''
 ___
|  ↓  |  "AX3+BX2+CX+D=0" : Pause 2
'''''''''
 ___
|  ↓  |  A:B:C:D
'''''''''
 ___
|  ↓  |  E"EPSILON": P"X0":H
'''''''''
 ___
|  ↓  |  "CALCULATING"
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Lbi 1
'''''''''
 ___
|  ↓  |  S=P:N=2
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Lbi 2
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Y=AP2P+BP2+CP+D
'''''''''
 ___
|  ↓  |  P=P+H:N=N-1
'''''''''
 ___
|  ↓  |  N≠0⇒Z=Y:Goto 2 
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Y = (Y-Z) / H
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Z=S-Z/Y
'''''''''
 ___
|  ↓  |  Abs (Z-S)≥E⇒P=Z:Goto 1 
'''''''''
 ___
|  ↓  |  S:"ANSWER=" ◢
'''''''''
______     ____
|MODE |   | EXP|
'''''''''''''''    ''''''''''
=============================
پایان برنامه های ماشین حساب کاسیو
Casio fx4500PA
در صورتی که در هر یک از این برنامه ها اشکالی یافتید یا سوالاتی داشتید، در بخش نظرات همین مطلب مطرح نمایید تا مشکل برطرف شود یا سوال پاسخ داده شود. از ایمیل کردن سوالات خود بپرهیزید.
ضمنا دو دستگاه ماشین حساب برنامه ریزی شده مدل casio fx4500PA نیز موجود بوده و به فروش می رسند. قیمت ، قیمت گذشته بوده و معادل 35000 تومان می باشد. این ماشین حساب ها قبلا برنامه ریزی شده و نیاز به برنامه ریزی ندارند. برای خرید و دریافت ماشین حساب برنامه ریزی شده ، با مدیر وبلاگ تماس حاصل فرمایید.
استفاده و انتشار مطالب بالا با ذکر منبع و مرجع مشکلی ایجاد نمی کند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 8:42  توسط سیسیان  | 

 
ابزار گوگل پلاس

کد گوگل پلاس پیچک